Вы используете устаревший браузер. Сайт может отображаться некорректно, вам необходимо обновить браузер. ×

Правила учета Рекламных показов

Для Медийных рекламных материалов, если ссылка на настоящие Правила предусмотрена соответствующим Бланком заказа

Медийная реклама начинает размещаться с даты, согласованной Сторонами в Бланке заказа.

Размещение Медийной рекламы Заказчика приостанавливается в момент, когда общая стоимость Показов становится равной размеру Рекламного бюджета Заказчика, установленному в Бланке заказа. В случае если срок оказания Услуг по такому Бланку заказа не прекратился, то размещение Медийной рекламы возобновляется после увеличения и пополнения Заказчиком суммы Рекламного бюджета.

В случае если на момент окончания срока оказания Услуг по Бланку заказа по размещению Медийной рекламы Заказника на счету Заказчика остались денежные средства в рамках соответствующего Бланка заказа, то Исполнитель возвращает остаток денежных средств Заказчику, превышающий стоимость фактически оказанных Исполнителем на дату прекращения Бланка заказа Услуг, если Стороны не договорились об ином условии.

Действующая редакция настоящих Правил размещена на Сайте в сети Интернет по адресу: https://law.2gis.kz/counting-clicks/.

Редакция от 31.10.2022 г.


Жарнамалық шертулерді / орналастыруларды есепке алу ережелері

Екінші баға Аукционы бойынша орналастырылатын жарнамалық материалдар үшін

Мәтінмәндік жарнама Тапсырыс бланкісінде Тараптар келіскен күннен бастап орналастырыла бастайды.

Тапсырыс берушінің Мәтінмәндік жарнамасын орналастыру ағымдағы айдағы Жарнамалық шертулердің жалпы құны Тапсырыс бланкісінде белгіленген ағымдағы айға Тапсырыс берушінің Жарнамалық бюджетінің мөлшеріне тең болған сәтте тоқтатылады. Егер Тапсырыс бланкісінде келесі айда Мәтінмәндік жарнаманы орналастыру көзделген жағдайда, Мәтінмәндік жарнаманы орналастыру келесі айдың бірінші күнінен бастап қайта басталады.

Медиалық жарнамалық материалдар үшін, егер осы Ережеге сілтеме тиісті Тапсырыс бланкісінде көзделсе

Медиалық жарнама Тапсырыс бланкісінде Тараптар келіскен күннен бастап орналастырыла бастайды.

Тапсырыс берушінің Медиалық жарнамасын Орналастыру әсерлердің жалпы құны Тапсырыс берушінің жарнамалық бюджетінің Тапсырыс бланкісінде белгіленген мөлшеріне тең болған сәтте тоқтатылады. Егер Тапсырыстың осындай Бланкі бойынша қызмет көрсету мерзімі аяқталмаған жағдайда, Тапсырыс беруші Жарнамалық бюджет сомасын ұлғайтып, толықтырғаннан кейін Медиалық жарнаманы орналастыру қайта басталады.

Егер Тапсырыс берушінің шотына Тапсырыс берушінің Медиалық жарнамасын орналастыру бойынша Тапсырыс Бланкі бойынша қызмет көрсету мерзімі аяқталған кезде тапсырыстың тиісті Бланкі шеңберінде ақша қаражаты қалса, онда Орындаушы, егер Тараптар өзге шарт туралы уағдаласпаса, Орындаушы нақты көрсеткен қызметтердің Тапсырыс Бланкісі тоқтатылған күнгі құнынан асатын ақша қаражатының қалдығын Тапсырыс берушіге қайтарады.

Осы Ережелердің қолданыстағы редакциясы Интернет желісіндегі Сайтта мына мекенжай бойынша орналастырылған: http://law.2gis.ru/counting-clicks.

28.10.2022 жылғы редакция


Смотрите также: